Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 201/VPUBND-KGVX
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Võ Văn Viên
Trích yếu Giới thiệu Quyết định số 209 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 153, 154, 155, 157, Báo cáo số 05 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 709, 712, 718 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (1373)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 30 (lượt), tải về 0 (lượt)

Văn bản đính kèm:
62. VINHPHUC TUAN 30.12.2020.DONE.XLSX
35. LAICHAU TOA 30.12.2020.DONE.XLSX
38. LAOCAI TOA_PHAT HANH.XLSX
56. THANH HOA_PHAT HANH.XLSX
153QD.PDF
54. THAIBINH TUAN 29.12.2020.DONE.XLSX
13. CAN THO CHI 29.12.2020. DONE.XLSX
48. QUANGNGAI THU HOI.XLSX
24. HANOI TUAN 29.12.2020.DONE.XLSX
14 CAO BANG_PHAT HANH.XLSX
30. HOABINH TOA_30.12.2020.DONE.XLSX
36. LAM DONG CHI 30.12.2020.DONE.XLSX
61. VINHLONG NTANH 3012.2020.DONE.XLSX
7. BENTRE NTANH 30.12.2020.DONE - THU HOI.XLSX
QUANG BINH MOI - THU HOI.XLSX
39. LONGAN NTANH 30.12.2020 DONE.XLSX
49. QUANGNINH_PHAT HANH - THU HOI.XLSX
26. HAIDUONG TUAN 30.12.2020.DONE - THU HOI.XLSX
26. HAIDUONG TUAN 30.12.2020.DONE.XLSX
6. BACNINH TUAN_29.12.DONE.XLSX
14 CAO BANG_THU HOI.XLSX
63. YENBAI TOA 30.12.2020.DONE.XLSX
25. HA TINH THANG_30.12.2020.DONE.XLSX
60. TUYENQUANG_PHAT HANH.XLSX
39. LONGAN NTANH 30.12.2020 DONE - THU HOI.XLSX
57. THUA THIEN HUE THANG 29.12.2020.DONE.XLSX
7. BENTRE NTANH 30.12.2020.DONE.XLSX
44. PHUTHO_PHAT HANH.XLSX
NINH BINH MOI - THU HOI.XLSX
21. GIALAI DUC 30.12.202.DONE.XLSX
718_QD_BGDDT.PDF
28. HAUGIANG CHI 30.12.2020.DONE.XLSX
8. BINHDINH DUC 3112.2020.DONE.XLSX
32. KHANHHOA DUC 29.12.2020.DONE.XLSX
712_QD_BGDDT.PDF
11. BINHTHUAN NTANH_30.12.2020.DONE.XLSX
30. HOABINH TOA_30.12.2020.DONE - THU HOI.XLSX
60. TUYENQUANG_PHAT HANH - THU HOI.XLSX
41. NGHEAN_PHAT HANH - THU HOI.XLSX
9. BINHDUONG NTANH 30.12.2020.DONE.XLSX
42. NINH BINH_THANG 30.12.2020.DONE.XLSX
49. QUANGNINH_PHAT HANH.XLSX
40. NAMDINH TUAN 30.12.2020.DONE.XLSX
34. KONTUM DUC 31.12.2020 DONE.XLSX
3. BACGIANG TOA_30.12.2020.DONE.XLSX
157QD.PDF
41. NGHEAN_PHAT HANH.XLSX
22. HAGIANG TOA_30.12.2020.DONE.XLSX
18. DIENBIEN TOA_30.12.2020.DONE.XLSX
44. PHUTHO_PHAT HANH -THU HOI.XLSX
50. QUANG TRI THANG 30.12.2020.DONE.XLSX
47. QUANGNAM DUC 31.12.2020 DONE.XLSX
17. DACNONG DUC_29.12.2020.DONE.XLSX
46. QUANG BINH THANG 30.12.2020.DONE MOI.XLSX
56. THANH HOA_PHAT HANH - THU HOI.XLSX
54. THAIBINH TUAN 29.12.2020.DONE - THU.XLSX
48. QUANGNGAI_PHAT HANH.XLSX
37. LANGSON_PHAT HANH.XLSX
23. HANAM TUAN_30.12.2020.DONE MOI.XLSX
154QD.PDF
45. PHUYEN_PHAT HANH.XLSX
38. LAOCAI TOA_PHAT HANH - THU HOI.XLSX
40. NAMDINH TUAN 30.12.2020.DONE -THU HOI.XLSX
209_QD-TTg_17022021-signed.pdf
53. TAYNINH NTANH 30.12.2020.DONE.XLSX
709_QD_BGDDT.PDF
25. HA TINH THANG_30.12.2020.DONE - THU.XLSX
37. LANGSON_PHAT HANH - THU HOI.XLSX
1.1. PHU LUC BAO CAO NQ17_THANG 1.PDF
05BC.PDF
61. VINHLONG NTANH 3012.2020.DONE - THU HOI.XLSX
4. BACKAN TOA 27.12.2020.DONE.XLSX
55. THAINGUYEN_PHAT HANH.XLSX
20. DONGTHAP NTANH 30.12.2020.DONE.XLSX
27. HAIPHONG TUAN 30.12.2020.DONE.XLSX
58. TIENGIANG NTANH 30.12.2020.DONE.XLSX
HA NAM MOI - THU HOI.XLSX
201 cv-vp.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn