Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 1020/VPUBND-HCTC
Ngày ban hành 21/09/2022
Người ký Nguyễn Như Công
Trích yếu Đánh giá, nhận xét về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến.
Cơ quan ban hành Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (14884)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 67 (lượt), tải về 1 (lượt)

Văn bản đính kèm:
PL16_Ban Tuyen giao (01SK).docx
3. VB 5787 của UBND xet pham vi anh huong sang kien phuc vu thi dua.signed.pdf
PL11_ So GDDT (6SK).docx
2022.06_792_CV huong dan danh gia pham vi anh huong cua sang kien.signed.pdf
Đánh giá, nhận xét sáng kiến.signed.pdf
PL12_ Lien doan lao dong tinh (01SK).docx
Mau Bang tong hop nhan xet, danh gia.docx
PL7_So Tu phap (2SK).docx
PL9_So Tai chinh (4SK).docx
PL15_So Noi vu (7SK).docx
PL17_Ban Dan van TU (01SK).docx
PL19_UBMT TQ (02SK).docx
2022.09_CV de nghi cho y kien ve SK.signed.pdf
PL1_So NN&PTNT (6SK).docx
PL8_So Xay dung (3 SK).docx
PL5_ So CT (3 SK).docx
PL6_ So TNMT (5 SK).docx
PL14_UBND tinh (5SK).docx
PL4_ So GTVT (4 SK).docx
PL20_ Ban To chuc TU (01SK).docx
PL10_ HĐND (11SK).docx
PL13_ So LĐTBXH (3SK).docx
PL18_UBKT TU (01SK).docx
PL2_ So TTTT (8 SK).docx
PL13_ So LĐTBXH (3SK).docx
PL3_ So Y te (3 SK).docx
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn