Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 6706/UBND-KTN
Ngày ban hành 02/10/2023
Người ký Trương Hồng Hải
Trích yếu V/v thực hiện các Nghị quyết số 34/NQ-HĐND và số 38/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn (23720)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 137 (lượt), tải về 10 (lượt)

Văn bản đính kèm:
PHU LUC BS THU HOI DAT NAM 2023 LAN 1.signed.pdf
DTNQ LAN 3 VE THU HOI DAT BO SUNG NAM 2023 PH.signed.pdf
NQ 34 ngay 22 9 2023 HDND tinh Bo sung danh muc CMD nam 2023 04 huyen NG DG QD TP.pdf
Phu luc kem theo NQ 34 ngay 22 9 2023 HDND tinh Bo sung danh muc CMD nam 2023 04 huyen NG DG QD TP.pdf
10 02.Tham muu trien khai thuc hien NQ 38 cua HDND tinh ve bo sung Danh muc THD 05 huyen NG PS DG QS TP.signed.pdf
Văn bản khác V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BCĐ389 ngày 24/4/2017 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (03/05/2017)
V/v thực hiện Quyết định số 573/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (03/05/2017)
V/v thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ (03/05/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của ... (28/04/2017)
V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của ... (04/05/2017)
Tra cứu Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày ... (28/04/2017)
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (28/04/2017)
thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải (09/05/2017)
Giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ ... (09/05/2017)
giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính ... (09/05/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn