Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Nội dung chi tiết văn bản

  
Số ký hiệu 19/BC-UBND
Ngày ban hành 15/01/2024
Người ký Trần Anh Tuấn
Trích yếu Sơ kết 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Báo cáo (1055)
Lĩnh vực Hành chính
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 264 (lượt), tải về 7 (lượt)

Văn bản đính kèm:
01 10 PLIII giải ngân vốn 2022 kéo dài HN.signed.pdf
01 12 PLIV giải ngân vốn 2023 HN sửa.signed.pdf
01 10 PL VIa,VIb,VIc,VId 87 xã NTM Nâng CAO 31 12 2023(1).signed.pdf
01 10 PL I VAN BAN TRUNG UONG.signed.pdf
01 10 PL II VAN BAN TINH BAN HANH 3 NAM 2021 2023 HN 3 nam.signed.pdf
01 10 PL VII MO HINH TIEN TIEN SO NGANH.signed.pdf
01 10 PL VIII TONG HOP MO HINH TIEN TIEN DIA PHUONG.signed.pdf
01 10 PL I VAN BAN TRUNG UONG.pdf
01 10 PL II VAN BAN TINH BAN HANH 3 NAM 2021 2023 HN 3 nam.pdf
01 10 PLIII giải ngân vốn 2022 kéo dài HN.pdf
01 12 PLIV giải ngân vốn 2023 HN sửa.pdf
01 10 PL V a Vb Vc Vd tiêu chí xã NTM HN.pdf
01 10 PL VIa,VIb,VIc,VId 87 xã NTM Nâng CAO 31 12 2023(1).pdf
01 10 PL VII MO HINH TIEN TIEN SO NGANH.pdf
01 10 PL VIII TONG HOP MO HINH TIEN TIEN DIA PHUONG.pdf
01 10 bao cao so ket 3 nam thuc hien Chuong trinh ntm.signed.pdf
Văn bản khác Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một ... (12/05/2017)
Hiệu quả hoạt động khai thác cát trắng của Công ty TNHH Hoằng Tiệp Việt Nam và tiến độ dự kiến đầu ... (15/05/2017)
Kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ... (15/05/2017)
Tình hình sử dụng thông tin, kết quả sử dụng các chỉ số PCI, PAPI tại tỉnh Quảng Nam (22/05/2017)
Báo cáo đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam (22/05/2017)
Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2016 trên địa bàn ... (29/05/2017)
Công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn ... (29/05/2017)
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng năm 2017; ... (02/06/2017)
Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX (05/06/2017)
Tình hình thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ (06/06/2017)
Trở về

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn