Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 242, văn bản 1 đến 50 trong 12054 văn bản.
527/QĐ-UBND 26/02/2021 Phê duyệt danh mục dự án ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất năm 2021 (đợt 2)
528/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
529/QĐ-UBND 26/02/2021 Phê duyệt Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 gồm 1.200 thí sinh
530/QĐ-UBND 26/02/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014, Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
974/UBND-KTTH 26/02/2021 V/v triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2021 trên địa bàn tỉnh
522/QĐ-UBND 25/02/2021 Ban hành Quy định về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
524/QĐ-UBND 25/02/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
59/TB-UBND 25/02/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 và Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
60/TB-UBND 25/02/2021 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tỉnh tại cuộc họp tổng kết công tác NVNONN năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
929/UBND-KTN 25/02/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 của Bộ Công Thương
933/UBND-KTN 25/02/2021 V/v giới thiệu Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương
936/UBND-KTN 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
951/UBND-KTTH 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện các Thông tư: số 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021, số 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021, số 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 của Bộ Tài chính
960/UBND-KTTH 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính
961/UBND-KTTH 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính
963/UBND-TH 25/02/2021 Triển khai thực hiện Công văn số 881/VPCP-QHQT ngày 04/02/2021 của Văn phòng Chính phủ
970/UBND-KTN 25/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
914/UBND-KTN 24/02/2021 V/v thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
920/KH-UBND 24/02/2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
921/UBND-KGVX 24/02/2021 Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và công tác trẻ em năm 2021
57/TB-UBND 23/02/2021 Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
909/UBND-KGVX 23/02/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
910/UBND-KGVX 23/02/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ
513/QĐ-UBND 22/02/2021 Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 - 2021”
515/QĐ-UBND 22/02/2021 Ủy quyền theo dõi, đôn đốc, duyệt ký các nội dung báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp.
56/TB-UBND 22/02/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp Tổ Công tác thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam
890/KH-UBND 22/02/2021 Triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030
893/UBND-TH 22/02/2021 V/v triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021
853/UBND-TH 19/02/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ
861/UBND-KTN 19/02/2021 V/v phổ biến, thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 của Bộ Giao thông vận tải
864/UBND-KTN 19/02/2021 V/v thực hiện Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ
867/UBND-TH 19/02/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
871/UBND-KTTH 19/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính
873/UBND-KTTH 19/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 12/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 của Bộ Tài chính
884/UBND-KGVX 19/02/2021 Triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ
840/UBND-KTN 18/02/2021 V/v giới thiệu Quyết định số 478/QĐ-BCT ngày 09/02/2021 của Bộ Công Thương
842/UBND-KTN 18/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ
845/UBND-KTN 18/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ
01/2021/QĐ-UBND 09/02/2021 Sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
488/QĐ-UBND 09/02/2021 Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
50/TB-UBND 09/02/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lâm nghiệp năm 2021
51/TB-UBND 09/02/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2021
52/TB-UBND 09/02/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp về Đề án Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050
815/UBND-KTTH 09/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính
816/UBND-KTTH 09/02/2021 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTC ngày 20/01/2021 của Bộ Tài chính
824/UBND-KGVX 09/02/2021 Giới thiệu Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
452/QĐ-UBND 08/02/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Lâm sản Pisico Quảng Nam, khai thác nguồn nước dưới đất tại Cụm công nghiệp Tam Nghĩa, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành
454/QĐ-UBND 08/02/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
455/QĐ-UBND 08/02/2021 Phê duyệt lại giá đất tái định cư (68 lô) thuộc dự án Khu tái định cư Tam Anh Nam (giai đoạn 1.1) tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành
456/QĐ-UBND 08/02/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn