Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 14 trong 15, văn bản 651 đến 700 trong 705 văn bản.
29/BC-TCT 24/03/2023 Kết quả tháng 3 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
58/BC-UBND 24/03/2023 Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Quý I/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
57/BC-UBND 23/03/2023 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023
06/BC-VPUBND 21/03/2023 Kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
56/BC-UBND 21/03/2023 Về việc ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
55/BC-UBND 20/03/2023 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023
52/BC-UBND 17/03/2023 Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
53/BC-UBND 17/03/2023 Kết quả triển khai và chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người, giai đoạn 2012 - 2022
50/BC-UBND 15/03/2023 Kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
05/BC-VPUBND 14/03/2023 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023.
45/BC-UBND 14/03/2023 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm tháng 02 năm 2023
46/BC-UBND 14/03/2023 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
47/BC-UBND 14/03/2023 Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
48/BC-UBND 14/03/2023 Kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và lập kế hoạch sử dụng đất 05 (2021-2025) tỉnh Quảng Nam
48/BC-UBND 14/03/2023 Kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và lập kế hoạch sử dụng đất 05 (2021-2025) tỉnh Quảng Nam
49/BC-UBND 14/03/2023 Kết quả rà soát và đề xuất xử lý theo kiến nghị Kiểm toán nhà nước đối với Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội
đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh
42/BC-UBND 13/03/2023 Kết quả triển khai thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
43/BC-UBND 13/03/2023 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND và những đề xuất, kiến nghị
40/BC-UBND 03/03/2023 Về số dư vốn ứng trước chưa được thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương
41/BC-UBND 03/03/2023 Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo – Khởi nghiệp sáng tạo mở tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2022
22/BC-BCĐ 02/03/2023 Tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
39/BC-UBND 02/03/2023 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2023
38/BC-UBND 01/03/2023 Về giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2022
04/BC-VPUBND 28/02/2023 Kết quả thực hiện chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán -2023
36/BC-UBND 28/02/2023 Tình hình thực hiện, quản lý, sử dụng vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
37/BC-UBND 28/02/2023 Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
03/BC-VPUBND 22/02/2023 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo NĐ 130/2005/NĐ-CP và 117/2013/NĐ-CP, năm 2022
33/BC-UBND 22/02/2023 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
33/BC-UBND 22/02/2023 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
32/BC-UBND 17/02/2023 Tình hình triển khai thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
15/BC-NVNONN 16/02/2023 Kết quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
30/BC-UBND 16/02/2023 Về danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách trung ương (vốn trong nước và vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát) năm 2022 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023; danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương đề nghị kéo dài thời gian bố trí sang năm 2023
31/BC-UBND 16/02/2023 Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
02/BC-VPUBND 15/02/2023 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
29/BC-UBND 15/02/2023 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
01/BC-VPUBND 14/02/2023 Kết quả triển khai, thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2022
26/BC-UBND 10/02/2023 Báo cáo phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2023
23/BC-UBND 09/02/2023 Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
24/BC-UBND 09/02/2023 Giải trình một số nội dung liên quan đến Đề án thành lập thị trấn Trung Phước thuộc huyện Nông Sơn và 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
25/BC-UBND 09/02/2023 Về việc đề nghị tiếp tục giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương
22/BC-UBND 08/02/2023 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
21/BC-UBND 03/02/2023 Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
20/BC-UBND 01/02/2023 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
19/BC-UBND 31/01/2023 Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18/BC-UBND 26/01/2023 Tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
15/BC-UBND 19/01/2023 Tình hình quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2022 tỉnh Quảng Nam
16/BC-UBND 19/01/2023 Tình hình thực hiện hỗ trợ gạo theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trong học kỳ I và đề xuất hỗ trợ gạo học kỳ II năm học 2022 - 2023
07/BC-TCT 18/01/2023 Kết quả tháng 01 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
13/BC-UBND 18/01/2023 Về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022 và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022
14/BC-UBND 18/01/2023 Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn