Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 18, văn bản 1 đến 50 trong 879 văn bản.
225/BC-UBND 28/09/2023 Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
223/BC-UBND 26/09/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý III năm 2023
96/BC-TCT 26/09/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 9 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
219/BC-UBND 25/09/2023 BC -Tình hình triển khai thực hiện Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023!
220/BC-UBND 25/09/2023 Kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
221/BC-UBND 25/09/2023 Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh tháng 9/2023
222/BC-UBND 25/09/2023 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
217/BC-UBND 21/09/2023 Tình hình quản lý, sử dụng, tuyển dụng biên chế giáo viên năm học 2022-2024 và đề xuất nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
216/BC-UBND 20/09/2023 V/v Báo cáo sơ kết thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
215/BC-UBND 19/09/2023 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2023
214/BC-UBND 18/09/2023 BC -Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam!
213/BC-UBND 15/09/2023 Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2013-2023
211/BC-UBND 13/09/2023 Tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công kỳ tháng 9 năm 2023 tỉnh Quảng Nam
212/BC-UBND 13/09/2023 Tình hình triển khai thực hiện khoản 5, Thông báo số 32/TB-HĐND ngày 06/7/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
209/BC-UBND 08/09/2023 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2023
210/BC-UBND 08/09/2023 Giải trình các nội dung liên quan kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 275/TB-KVIII ngày 21/6/2022 về kết quả kiểm toán Chuyên đề về việc huy động quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ tại tỉnh Quảng Nam
204/BC-UBND 06/09/2023 Kết quả tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 4 - TechFest Quang Nam 2023!
205/BC-UBND 06/09/2023 Về nội dung xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức; phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn
206/BC-UBND 06/09/2023 Tổng kết 14 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
207/BC-UBND 06/09/2023 Tổng kết hơn 06 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
208/BC-UBND 06/09/2023 Tổng kết Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch UBND và UBND và tổng kết Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
202/BC-UBND 05/09/2023 Đánh giá việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp chưa phân bổ từ năm 2021 đến nay và tình hình phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 của ngân sách tỉnh theo Công văn số 266/HĐND-VP ngày 09/8/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
203/BC-UBND 05/09/2023 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
201/BC-UBND 04/09/2023 Tình hình dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
200/BC-UBND 31/08/2023 Kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do UBND tỉnh quản lý
199/BC-UBND 30/08/2023 Tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
196/BC-UBND 25/08/2023 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
197/BC-UBND 25/08/2023 Tình hình triển khai thực hiện Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023!
198/BC-UBND 25/08/2023 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
191/BC-UBND 24/08/2023 Tình hình thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
192/BC-UBND 24/08/2023 Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (báo cáo Thanh tra Chính phủ)
193/BC-UBND 24/08/2023 Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
194/BC-UBND 24/08/2023 Tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu; nhà ở xã hội, thị trường bất động sản tháng 8/2023
195/BC-UBND 24/08/2023 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án xây dựng và Phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030
190/BC-UBND 22/08/2023 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
88/BC-TCT 22/08/2023 Kết quả tháng 8 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
189/BC-UBND 18/08/2023 Kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc tại các quy định pháp luật hiện hành
188/BC-UBND 16/08/2023 Tổng kết, đánh giá, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
184/BC-UBND 15/08/2023 Tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công kỳ tháng 8 năm 2023 tỉnh Quảng Nam
185/BC-UBND 15/08/2023 Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
186/BC-UBND 15/08/2023 Công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính 10 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
187/BC-UBND 15/08/2023 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025
181/BC-UBND 14/08/2023 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
182/BC-UBND 14/08/2023 Phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2023.
180/BC-UBND 11/08/2023 Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/7/2023)
179/BC-UBND 10/08/2023 Tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Nam
178/BC-UBND 09/08/2023 Tình hình, kết quả thi hành án hành chính 10 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
177/BC-UBND 08/08/2023 Tình hình thực hiện chế độ theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
175/BC-UBND 07/08/2023 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2023.
176/BC-UBND 07/08/2023 Tình hình quản lý, sử dụng, tuyển dụng biên chế giáo viên năm học 2022-2024 và đề xuất nhu cầu biên chế giáo viên năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn